Model: 9780/9700/9670/9650/91xx
OS: 6.0
Author: mobiworld


free ota

OTA 9670 and 91xx